Standard salgsbetingelser

 

Innholdsfortegnelse:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for næringskjøp, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling.

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i

bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direktekorrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.
 

    Selger
  • Firmanavn: Alarm Parts AS
  • Kontaktadresse: Fabrikkvegen 1, 5265 Ytre Arna
  • E-post: post@alarm-parts.no
  • Telefonnummer: 55246000
  • Organisasjonsnummer: 917 613 427
Kjøper er den person som foretar bestillingen.
 
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er å forstå som kundens netto eks. MVA og frakt
(Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)
 5. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Kjøper gis dog en mulighet til å avbestille eller endre ordren ved å kontakte selgen umiddlebart og innen forsendelsen er overlatt til transportør.  
 
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling skal selgeren uten ubegrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.
 
Om annet ikke er skriftlig avtalt vil alle ordre bli fakturert dagen de sendes til kunde pr. netto 20 dager

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, vil kjøper bli informert om dette og ordre sendes som servicepakke i oppkrav til kunden.

Alle ordre sendes på kjøpers regning som ordinær leveranse med Posten/Bring om annet ikke er avtalt med kunde. Er det produkter i kjøpers bestilling som ikke er på lager vil selger kontakte kjøper og avtale eventuell dellevering. Selger plikter å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
 
Risikoen for varen går over på kjøperen når ordren er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Kjøper plikter å inspisere leveransen ved mottakelse og umiddelbart varsle selger om det er feil eller manko i forsendelsen.
 
Ved mottagelse av varer er kjøper pliktig til å kontrollere disse straks. Eventuelle feil, mangler eller transportskader ved leveringen skal straks og innen 8 dager fra leveringen meldes Alarm Parts AS. Transportskader må straks meldes til transportøren. 
 
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest ett år etter at kjøperen overtok varen. Meldingen til selgeren skal være skriftlig (e-post eller brev). 
 
Alarm Parts AS garanterer at produktene er fri for defekter og feil, og at produktene er i overenstemmelse med produsentens spesifikasjoner og eller tegninger, i en periode på 12 måneder fra leveringsdatoen, eventuelt i en annen periode som Alarm Parts AS har opplyst kjøperen i separat garantierklæring. 
 
Selger har eiendomsretten til solgte varer frem til disse er betalt. Selger kan hente sine varer ved kjøpers lager om betaling ikke skjer til rett tid. Det tas salgspant i henhold pantelovens § 3 - 14  
 
Solgte varer tas ikke i retur uten avtale mellom Partene. Retur av kurante og lagerførte varer kan aksepteres etter følgende kriterier:

1. All retur skal avtales med selger hos Alarm Parts AS på forhånd. Ordrenummer eller fakturanummer skal alltid oppgis på forhånd. 
2. Alle returvarer må returneres i orginal forpakning. Spesialprodukter innkjøpt for kunde tas ikke i retur.
3. Varer som er utgått hos leverandør, tas ikke i retur.
4. Ved retur vil transportkostnader bli fratrukket etter gjeldende transportsatser.

5. Returomkostninger vil bli trukket i kreditnota med 20 % av vareverdi. Skadede varer vil ikke bli kreditert.  
6. Lagerførte varer kan tas i retur i inntil -tre - 3 måneder etter leveringsdato.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Enhver tvist som ikke kan løses gjennom forhandlinger skal avgjøres ved de ordinære domstoler underlagt norsk rett, og Bergen verneting anses som vedtatt av begge Parter.